TRƯỜNG OSAKA YMCA GAKUIN ( OSAKA)

Giới thiệu trường

TRƯỜNG OSAKA YMCA GAKUIN ( OSAKA)

TRƯỜNG  OSAKA YMCA GAKUIN  ( OSAKA)

 1.Giới Thiệu Chung Về Trường

http://www.osakaymca-jls.org/_src/sc610/sign.jpg

http://www.osakaymca-jls.org/_src/sc2244/sign.jpg

実用日本語コースへリンクComprehesive Japanese Language  Course

パーティタイりょうりタイりょうり

 

Năm 1969 khi làn sóng quc tế hóa bt đu xâm nhp vào Nht Bn, các vùng xung quanh Osaka tp trung rt nhiu người nước ngoài đến sinh sng nên dn đến nhu cu tiếp xúc và trao đi vi người bn đa, bt được xu hướng đó, trường Nht ng YMCA OSAKA đã được thành lp nhm giúp tìm hiu v văn hóa Nht. Sau đó, trường bt đu thu nhn các du hc sinh châu Á có nguyn vng hc ti Nht Bn, đến năm 1985 trường thiết kế khóa hc toàn thi gian và năm 1989 trường được T chc phát trin giáo dc tiếng Nht công nhn. K t đó, hc vin đm nhim vai trò đi tiên phong trong lĩnh vc giáo dc tiếng Nht, tiếp tc công tác ging dy tiếng Nht cht lượng cao, t chc nhiu cuc nghiên cu v phương pháp ging dy và giáo trình.

Các bước phát trin ch yếu cho đến nay

1969 M khóa hc bán thi gian
1985 Khai gi
ng khoa tiếng Nht toàn thi gian qun Doujima phía bc thành ph Osaka
1988 Kích ho
t chương trình Bán hàng gây qu cho du hc sinh đ h tr hc sinh
Cũng trong năm này, đ
ưa vào chương trình tr ging tình nguyn
Cũng trong năm này, kích ho
t chương trình cp hc bng quc tế YMCA OSAKA
1990 Khai gi
ng khoa tiếng Nht toàn thi gian hc vin YMCA ABENO qun Tennoji
1990 M
Hi tho cho người tr thành giáo viên tiếng Nht
1991 Xut bn giáo trình dy tiếng Nht YMCA VECXEL (Kenkyusha Ltd.)
1993 D
i khoa tiếng Nht t qun Doumaji đến YMCA VECXEL ca qun Bentenchou
1994 Xu
t bn giáo trình dy tiếng Nht Tiếng Nht thượng cp (Kenkyusha Ltd.)
1995 Xu
t bn giáo trình dy tiếng Nht Giáo trình dy tiếng Nht bng video thượng cp (NHK/Bonjinsha Ltd.)
1999 Kích ho
t chương trình khuyến hc song song vi chương trình hc bng
2002 Đ
i tên tân hc xá (Trường UEMACHI) thành Khoa tiếng Nht hc vin YMCA OSAKA
2003 Xut bn sách giáo khoa tiếng Nht Tái bn tiếng Nht trung cp (Kenkyusha Ltd.)
Áp d
ng chế đ hc bng dành cho đi tượng có liên quan đến đoàn th NPO/NGO
Áp d
ng chế đ hc bng cho đi tượng là người truyn đo Kito giáo
2005 Thành l
p văn phòng liên lc Seoul Trung tâm giao lưu giáo dc YMCA Nht Bn
2006 Biên son Giáo trình d b” đCó 0 bình luận về Giới thiệu trường

Các tin khác

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email